Thước dây cuộn 150cm

5,000₫

Thước dây cuộn. Thước dây cuộn có 2 mặt, 1 mặt theo cm, 1 mặt theo inch

Chiều dài 150cm